• تلفن: 33376300-33380301 - (061)
  • mail@raahkaar.com
در ارتباط باشید:

مودیان مالیاتی از قانون چگونه استفاده کنند؟


(براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 94/4/31)

به گـــزارش رسانه مالیاتی ایران ،براساس قانون هر شهروندی دارای حقـــوقی است که دولت موظف به تحــــقق آنها است.برقراری امنیت، ارایه خدمات شـهری،آمـوزشی و خدمات امدادی و رفاهی تنها بخشی ازوظایف دولت در برابر حقوق مردم است،اما منابع مالی این خدمات از کــجا تامین می شــود؟دربسیاری از کشورها شهروندان در مــــقابل حــقوق و خدماتی که از دولت دریافت می کنند وظایفی را هم به عـــهده دارند که پرداخت مالیات به عنوان تامـین کننده منابع خدمات دولتی یکی از اصلی ترین آنها محسوب می شود.هرچنداین رویه معقول از قدیم درکشور ما به لیل اتکا به درآمد های نفتی کمتر موردتوجه بوده ،اما خوشبختانه طی دهه های اخیر مورد تاکید دولتمردان و کارشناسان اقتصادی قرارگرفته و حتی در رفتار اقتصادی مردم هم تاثیرگذاشته است که برای نمونه می توان به رشد ارایه اظهارنامه های مالیاتی در سال جاری اشاره کرد.

به گفته کارکنان ادارات مالیاتی اگرچه اظهارنامه از سوی مشمولان مالیات رشد چشمگیری داشته اما متاسفانه بسیاری از مراجعه کنندگان به دلیل عدم آگاهی از وظایف قانونی خود دچار مشکلاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی می شوند.این گزارش با استناد به قانون، مشمولان مالیاتی را معرفی کرده و بیان وظایف آنها برای پرداخت مالیات به عنوان یک تکلیف شخصی برای تامین منافع ملی می پردازد.

 

مالیات و انواع آن


مالیات به زبان ساده وجوهی است که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص دریافت می کند،به بیان دیگر مالیات مبلغی است که دولت براساس قانون و به منظور تقویت عمومی حکومت و تامین مخاج عامه از شاخاص ،شرکت ها و موسسات دریافت می کند.تقسیم بندی مالیات ها و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم عمده ترین نوع طبقه بندی در آمارهای دولتی در سطح بین المللی است که مالیات مستقیم دامنه وسیع تری نسبت به مالیات غیرمستقیم دارد.درساختاربودجه کشورما نیزدرآمدهای مالیاتی د طبقه بندی به دو گروه یادشده تقسیم می شود.براین اساس مالیات های غیرمستقیم شامل به دوبخش مجزا تحت عماوین ذیل می باشد :

1- مالیات بر تولید و واردات

2- مالیات بر مصرف و فروش

مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که از مودیان در هنگام تحصیل درآمد یا دارایی اخذ می شود.براساس قانون،مالیات های مستقیم دارا دو بخش اصلی مالیات بردارایی و مالیات بردرآمد است.

بخش مالیات بر دارایی شامل : مالیات بر ارث و حق تمبر می باشد.

بخش مالیات بر درآمد شامل: مالیات بردرآمد املاک،مالیات بردرآمداملاک،مایلات بردرآمد کشاورزی،مالیات بردرآمد حقوق مالیات بر درآمد مشاغل،مالیات بردرآمداشخاص حقوقی و مالیات بردرآمد اتفاقی است.

 

مشمول مالیات مستقیم


براساس ماده 1 قانون مالیات های مستقیم اشخاص زیرمشمول پرداخت مالیات می باشد:

1-کلیه مالیک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم قانون مالیات های مستقیم.

2-هرشخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3-هرشخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4-هرشخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5-هرشخص غیرایرانی _اعم از حقیقی یا حقوقی)نسبت به درآمدهایی که درایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد)از ایران تحصیل می کند.

اما براساس ماده 2 این قانون اشخاص زی مشمول پرداخت مالیات نیستند :

1-وزارتخانه ها و موسسات دولتی

2-دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود.

3-شهرداری ها

4- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری.

 

وظایف قانونی مودیان مالیاتی


1-مودیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آنها هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند.لازم به ذکر است،با توجه به توسع خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیات کشور و به منظور تکریم ارباب رجوع و تسریع امور مودیان مالیاتی ،اخذ اظهارنامه های مالیاتی ،بدون یاز به مراجعه حضوری مودیان به واحدهای مالیاتی و کاملا به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان سازمان به نشانی tax.gov.ir صورت می گیرد.

2-هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد،مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور خواهد بود.

3-تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است،چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود .

4-صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.عدم انجام دادن این تکلیف در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد برد.این حک برای صاحبات مشاغلی که برای آنها از طرف مرجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است،نخواهد بود.

5-در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد و به وسیله اداره پست واصل می گردد تا تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز ، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

6-درصورتی که مودی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هریک از محل های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

7-هرشخص حقیقی ایرانی که با ارایه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج ب عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در موارد زیر :

•درسال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

•درسال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیا یا متناوبا در اریان سکونت داشته باشد.

•توقف در ارج از کشور به منظور انجام ماموریت ها یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

8-اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج از کشور تحصیل نموده و مالیات آن رابه دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نماینمد مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد ، هرکدام کمتر باشد از مالیات بردرآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

9-ارائه اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات و معافیت مندرج در قانون مالیات های مستقیم می باشد.همچنین مودیان مالیاتی در صورت عدم ارائه اظهارنامه و انجام تکالیف قانونی خود علاوه بر شمول مالیات،مشمول جرایم نیز می شوند.

10-مودیان محترم مالیاتی موظف اند در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ، کلیه دفاتر ،اسناد و مدارک و سوابقی مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه)و دستورالعمل کار و رمز دسترسی را در اختیار آنها قرار دهند.مودیان مالیاتی در صورت عدم رعایت قانون علاوه براینکه مشمول مجازات های مقرر می شوند،از معافیت های مالیاتی منابع مختف درآمدی سال مورد مراجعه نیز محروم خواهند شد.

نظرات شما

You must be logged in to post a comment.