• تلفن: 33376300-33380301 - (061)
  • mail@raahkaar.com
در ارتباط باشید:
اطلاعات, کاریابی

دانستنی مالیاتی (قسمت سوم)

نکات اساسی مالیات بر درآمد مشاغل  (براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 94/4/31) به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، آگاهی مودیان از قانون مالیات های مستقیم کمک قابل توجهی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان در نظرگرفته و عدم تعلق جریمه های احتمالی که