• تلفن: 33376300-33380301 - (061)
  • mail@raahkaar.com
در ارتباط باشید:

سمینارآیین دادرسی مالیاتی

سمینارآیین دادرسی مالیاتی توسط مدرس جناب آقای علیرضارجب پور تحت با همکاری مرکزآموزش حسابداران خبره ایران (پکت) و  کلینیک مالی راهکار برای اولین با در شهر اهواز برگزار گردید.دادرسی مالیاتی مجموعه فرآیندهای آمادگی، اعتراض، ارائه درخواست و اظهارنامه، تشکیل هیأت های حل اختلاف مالیاتی، شرکت در جلسات رسیدگی به اعتراض و نهایتا پیروزی در نتیجه اعتراض به میزان مالیاتهای مشخص شده در انواع رشته های تجاری می باشد که با فراگیری آن چه به عنوان صاحبان کسب و کار و چه به عنوان کارشناس مالی می توان تا 60 درصد در کاهش مالیات ثبت شده موفقیت حاصل نمود.سابقه کاری جناب آقای رجب پور:

1- رئیس گـروه حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

2- مولف کتاب ” مجموعه قوانین مالیاتی ” به عنوان پرتیراژترین کتاب قـوانین مالیاتی در سال 1396 و 1397

3 – مدرس دوره های قوانین و مقررات مالیاتی در مــرکز آموزش حسابـداران خـبره

و مباحث بیان شده در این سمینار شامل:

کــلیات و تعاریف مرتبط با دادرســی مـــــالیاتی ، آشـنایی با مـــبانی قـــانونی دادرسی مـــــالیاتی ، مراجع حل اخـتلاف مالیاتی (اداری و قـضایی) فــــرآینــدهـای حــل اخـــتــلاف مـــالیــــاتی دادرسی دراداره امور مالیاتی ، شــرایط تشـــکیل و رسـمیت هــیات هــای حل اختلاف مالیاتی ، نحـوه دفاع درهیات های حل اختلاف مالیاتی ، کــارکردهـــیأت های حـل اخــتلاف مــالیـاتی ، انواع آرای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی ، تفاوت دادرسی در قانون مالیات های مستقیم و قــانون مــالیات بر ارزش افـــزوده ، پرسش و پاسخ درخصوص مباحث دادرسی مالیاتی نیز می باشد.

نظرات شما

You must be logged in to post a comment.