• تلفن: 33376300-33380301 - (061)
 • mail@raahkaar.com
در ارتباط باشید:
حسابرسی کاربردی درحال ثبت نام 24 ساعت کد:301

سرفصل دوره حسابرسی کاربردی شامل موارد زیرمی باشد:

 • _ مروری بر حسابداری و استاندارد های حسابداری و مفاهیم نظری آن
 • _ قـرارداد حـسابرسی ،کـنترل کیفیت کار حسابرسی و مـستند سازی
 • _ تداوم فعالیت،وقایع بعد از تاریخ تراز نامه،اشخاص وابـسته و نمونه
 • _ گزارش حسابرسی صورت های مالی،موارد خاص و اطلاعات مـالی آتی
 • _ تداوم فعالیت ، وقایع بعد از تاریخ تراز نامه ، اشخاص وابسته و نمونه گیری در حسابرسی و اخذ تاییدیه
 • _ استاندارد های حسابرسی با تاکید بر مفاهیم کاربردی
 • _ برنامه ریزی و شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی
 • _ تـقلب و اشـتباه ،ارزیابی رعایت قـوانین و مـقررات
 • – مستند سازی، برنامه ریزی و کنترل های داخلی
 • _ مروری بر اهداف حسابرسی صورت های مالی
 • _ شواهد حسابرسی و روش های تحلیلی
 • _ برنامه های آزمون کنترلها و محتوا
  _ اهمیت در حسابرسی

نظرات شما

You must be logged in to post a comment.