• تلفن: 33376300-33380301 - (061)
 • mail@raahkaar.com
در ارتباط باشید:

 

اقتصادسنجی(تحلیل آماری) درحال ثبت نام 12ساعت  کد:405
پرپوزال نویسی_مقدماتی درحال ثبت نام 8 ساعت کد:507
پرپوزال نویسی_تکمیلی  درحال ثبت نام  12ساعت  کد:508 

سرفصل دوره اقتصادسنجی(تحلیل آماری)شامل موارد زیرمی باشد:

 1. انواع متغییر:از نظر ماهیت/مقیاس سنجش/نقش در پژوهش
 2. ایجاد فایل کاری و انــتقـال داده ها به نرم افـزار
 3. آماده سازی داده ها پیش از تحلیل
 4. توزیع نرمال متغـیر ها
 5. ایجاد فایل کاری و انتقال داده ها به نرم افزار
 6. انحراف معیار،چولگی و کشیدگی
 7. تخمین مدل رگرسیون با داده های منطـقی
 8. تحلیل نتایج برآورد مدل رگرسیون با داده های منطقی

سرفصل دوره پرپوزال نویسی_مقدماتی شامل موارد زیرمی باشد:

 1. نحوه انتخاب موضوع پایان نامـه
 2. نحوه صحیح دریافت مقالات لاتین جدید از سایتهای معتبر
 3. معرفی مراحل انجام پایان نامه از ابتدا تا جلسه دفاع
 4. تشریح اجزای تشکیل دهنده پروپوزال
 5. آموزش صحیح منبع نویـسی فارسی و لاتین
 6. نحـوه تهــیـه پـروپوزال

سرفصل دوره پرپوزال نویسی_تکمیلی شامل موارد زیرمی باشد:

 1. فصل بندی پایان نامه
 2. آموزش تهیه محتوای فصول پایان نامـه
 3. نحوه یافـتن مقـالات مرتبط فارسی و لاتیـن
 4. تهـیه پاورپوینت و دفاع از پایان نامه
 5. آموزش صحیح رفرنس نویسی و نکات مهم درنگارش
 6. استخراج مقـاله علمی از پایان نامه و مسیرچاپ
 7. مـقالات مسـتخرج از پایان نامه

نظرات شما

You must be logged in to post a comment.