• تلفن: 33376300-33380301 - (061)
 • mail@raahkaar.com
در ارتباط باشید:
اعتبارات اسنادوحسابداری تعهدی درحال ثبت نام 12 ساعت کد:109
حسابداری حقوق و دستمزد درحال ثبت نام 20ساعت کد:110
تهیه اظهارنامه ارزش افزوده درحال ثبت نام  8 ساعت کد:201
پرورش حسابدار مالیاتی درحال ثبت نام   20 ساعت کد:202
تهیه وتنظیم اظهارنامه مالیاتی درحال ثبت نام     4 ساعت  کد:203
اظهارنامه مالیاتی آیین دادرسی درحال ثبت نام    8 ساعت کد:204

سرفصل دوره ی اعتبارات اسناد وحسابداری تعهدی شامل موارد زیرمی باشد:

 1. مفهوم ارزوانتقال وجوه
 2. روشهای پرداخت وجه در تجارت بین المللی
 3. مقایسه روش های پرداخت و معرفی وسایل پرداخت
 4. انواع اعتبارات اسنادی و کاربرد آن ها
 5. مراحل و نحوه گشایش اعتبار در ایران
 6. اشاره به برخی ازمقررات حاکم براعتبارات اسنادی
 7. ماهیت و مفهوم حسابداری تعهدی
 8. مفاهیم اساسی حسابداری ترازنامه
 9. حسابداری مالی – شرکت های بازرگانی
 10. حسابداری مالی درشرکت های خدماتی

سرفصل دوره ی حسابداری حقوق و دستمزد شامل موارد زیرمی باشد:

 1. قراردادکاروشرایط اساسی انعقاد قراردادکار
 2. حقوق یا مزد مـبنا
 3. ساعات کار،تعطیلات و مرخصی محل خدمت
 4. مدت قرارداد
 5. محاسبه حقوق/حقـوق پایه/اضافه کار حق مسکن/بن/ماموریت/پاداش
 6. کسورات قانونی مالیات حقوق/بیـمه حقوق مساعدکارکنان/انواع وام سند حقـوق و دستمزد تهیه فیش حقوقی/عیدی

سرفصل دوره ی تهیه اظهارنامه ارزش افزوده شامل موارد زیرمی باشد:

 1. قوانین مـالیات برارزش افزوده
 2. معافیت هـای مالی ارزش افزوده
 3. تهـیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افـزوده
 4. ماده 169مکررقانون مالیات های مستقیم
 5. شیوه تهیه و ارسال لیست خرید و فروش فصلی
 6. حـدنـصـاب معاملات
 7. جرایم مالیاتی 169مـکرر
 8. دایره شمول ماده 169مکرر

سرفصل دوره ی پرورش حسابدار مالیاتی شامل موارد زیرمی باشد:

 1. انواع مالیت ها : کد اقتصادی و نحوه دریافت آن
 2. ماهیت و مفهوم مالیات و اشخاص مشمول مالیات
 3. مـوارد مشمول مالیات حقوق محاسـبه مالیات حقوق
 4. ثبت های حسابداری حقوق و دستمزدها
 5. مالیات اجاره ها آیـین نامه تحریر دفاتر
 6. تهیه اظهارنامه عملکرد حقیقی و حقوقی
 7. معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
 8. اعتراض به پرونده مالیاتی

سرفصل دوره ی تهیه وتنظیم اظهارنامه مالیاتی شامل موارد زیرمی باشد:

 1. تهیه اظهارنامه اشخاص حقیقی توسط مدرس و کارآموز
 2. تهیه اظهانامه اشخاص حقوقی توسط مدرس و کارآموز
 3. آیین نامه تحریر دفاتر قانونی
 4. جرایم بخشودگی های مالیاتی ارائه یا عدم ارائه اظهارنامه عملکرد
 5. تهیه اظهار نامه املاک توسط مدرس و کارآموز

سرفصل دوره ی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی آیین دادرسی تعهدی شامل موارد زیرمی باشد:

 1. مهمترین موادقانونی،قانون مالیات های مستقیم دررابطه با اشخاص حقوقی
 2. پلمپ دفاتر قانونی و تحریردفاترقانونی
 3. تاریخ های مهم درتهیه و تنظیم اظهارنامه
 4. جرایم بخشودگیهای مالیاتی در رابطه با اظهار نامه عملکرد تشـخیص ، برگ قطعی ، هـیات بـنـد 3 و ….
 5. نحوه ارزیابی و تشخیص درآمد مشمـول مـالیات
 6. تکمـیل اظهـارنامه مالیاتی به صورت عملی توسـط مـدرس و کارآموز

در تمامی دوره ها به دانش پذیران گواهینامه پایان دوره با امضاء و مهر کلینیک مالی راهکار و همچنین نرم افزار اخوان محاسب جنوب تعلق میگیرد که دانش پذیر می تواند در تمامی ارگان های دولتی و خصوصی جهت استخدام از آن استفاده نماید.

موفقیت راهکار می خواهد …

نظرات شما

You must be logged in to post a comment.