• تلفن: 33376300-33380301 - (061)
 • mail@raahkaar.com
در ارتباط باشید:
اکسل مقدماتی درحال ثبت نام 20 ساعت کد:401
اکسل تکمیلی درحال ثبت نام   16 ساعت    کد:402 
نرم افزاراخوان محاسب جنوب درحال ثبت نام    16 ساعت      کد:403  

سرفصل دوره حسابداری اکسل _ مقدماتی شامل موارد زیرمی باشد:

 1. تشریح داده ها در صفحه گسترده شامل:خانه هاو…
 2. فرمول نویسی و بکارگیری توابع شامل:ریاضی،مالی
 3. آشنایی با نمـودار هـا
 4. تحلیل داده ها
 5. آشنایی با plovt table شامل جداول پویا
 6. آشنایی با امکانات ورودی و خــروجی داده هـا
 7. امکانات چاپ گزارش در اکـسل
 8. روش های مختلف فیلترینگ (دسته ای و طبقه ای)

 1. سرفصل دوره حسابداری اکسل _ تکمیلی شامل موارد زیرمی باشد:
 2. تشریح داده ها در صفحه گسترده شامل:خانه هاو…
 3. فرمول نویسی و بکارگیری توابع شامل:ریاضی،مالی
 4. طـراحی مدل های مالی شامل:بودجه فروش و …
 5. لیست حقوق و دسـتمزد،کاردکس موجودی کالا
 6. آشنایی با شامل جداول پویا
 7. آشنایی با امکانات ورودی و خروجی داده هـا
 8. امکانات چاپ گزارش در اکـسل
 9. روش های مختلف فیلترینگ (دسته ای و طبقه ای)

سرفصل دوره حسابداری نرم افزاراخوان محاسب جنوب شامل موارد زیرمی باشد:

 1. معرفی دوره های مالی،معرفی ارزها،معرفی کدینگ حسابداری
 2. مدیریت اسناد و عملیات تبدیل حسابها در تمامی سطوح
 3. شماره گذاری،جابه جایی و قطعی کردن اسناد
 4. بستن حسـاب های دائـمی و موقت
 5. برگشت از قطعی کردن اسناد،ادغام کلی و مـوردی اسناد
 6. تنظیمـات ظاهری نرم افـزار و تنظیمات اولیه چاپ
 7. گزارش حساب،گزارش تراز،گزارش دفاترقانونی
 8. تغییر دوره مالی

نظرات شما

You must be logged in to post a comment.