• تلفن: 33376300-33380301 - (061)
 • mail@raahkaar.com
در ارتباط باشید:
حسابداری عملی بامتدکارگاهی _ مقدماتی درحال ثبت نام 10.090.000 ریال 54 ساعت کد:102
حسابداری عملی بامتدکارگاهی _ تکمیلی درحال ثبت نام 14.720.000 ریال 60 ساعت کد:103
حسابداری عملی بامتدکارگاهی _ پیشرفته درحال ثبت نام 16.350.000 ریال 385 ساعت کد:104
حسابداری پیمانکاری فشرده درحال ثبت نام 30 ساعت کد:105
تهیه و تحلیل صورتهای مالی درحال ثبت نام 24 ساعت  کد:107 

سرفصل دوره حسابداری عملی با متدکارگاهی _ مقدماتی شامل موارد زیرمی باشد:

 1. تعـاریف
 2. اصـول و مبانی حسابداری
 3. کدینگ حسابداری
 4. نکات مالیاتی اشخاص حقوقی
 5. صدور اسناد حسابداری به صورت دستی
 6. بایگانی اسنادحسابداری و نحوه تهیه مستندات
 7. انواع درآمـدها و هزینه ها
 8. بـستن حساب ها
 9. حسـابداری پـیـمـانکاری
 10. آشنایی با انواع نرم افزار های حسابداری
 11. آموزش نرم افزار حسابداری اخوان محاسب جنوب
 12. تهیه انواع گزارشات در نرم افزار
 13. اصلاحات پایان سال تحریر دفاتر

سرفصل دوره حسابداری عملی با متدکارگاهی _ تکمیلی شامل موارد زیرمی باشد:

 1. آشــنایی با ساختار مالی شرکت های نامـنظم
 2. نحوه جمـع آوری مـدارک جهت تهیه گزارشات اولیه
 3. تهیه فایل اکسل از روی مدارک جمع آور شده
 4. تهیه صورت مغایرت بانکی از روی پرینت حساب بانک
 5. تهـیـه تراز آزمایشی اصلاح شده
 6. آموزش قوانین و مقررات مالی،مالیاتی و تامین اجتماعی
 7. تهـیه اظهارنامه عمـلکرد از روی تراز آزمایشی
 8. صدوراسنادحسابداری از روی اظهارنامه
 9. رفـع مغایرت احتمالی به وجود آمده درحین صدور اسناد(بررسی مانده روند حساب)
 10. تحریر دفاتر قانونی

سرفصل دوره حسابداری عملی با متدکارگاهی _ پیشرفته (کارآموزی) شامل موارد زیرمی باشد:

 1. آشـنایی با انواع شـرکـت ها (خدماتی،پیمانکاری،بازرگانی،تولیدی)
 2. صدور اسناد حسابداری در نرم افزار اخــوان و بایگانی اســناد
 3. ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 4. ارسال لیست بیـمه و مالیات حقوق
 5. تحریردفاتر قانونی و ارسال صورت معـاملات فصلی
 • ظرفیت هردوره فقط 12 نفر در سال
 • پیش نیاز دوره:مصاحبه شغلی با موسسه -گذراندن دوره عملی مقدماتی

نظرات شما

You must be logged in to post a comment.