• تلفن: 33376300-33380301 - (061)
  • mail@raahkaar.com
در ارتباط باشید:

اعزام نیرو به شرکت ها

تصویر فوق العاده

دربرخی مواقع کارفرما نیاز به خدمات مالی و حسابداری با کیفیت را داشته و از طرفی خسته درگیری با پرسنل و شـکایات آنـها در مراجع قانونی می باشد. به همین منظور کلینیک مالی راهکار با شرکت موردنظر قرارداد بسته و نیروی با تجربه و مورد نیاز کارفرما را مستقر می نماید،برای بررسی فرآیند صحیح اجرای کار توسط نیرو موسسه راهکار به صورت هفتگی یا ماهانه به نیـروی مـــورد نظــرسرکشی نموده و عملیات حسابداری را نظارت و راهبری نماید.درضمن شرکت در جلــسات تامین اجتـمــاعی مــالیاتی نــــیز برعهـــده مــوسسه راهکــار بوده و مهمتر از همه عدم درگیـری کارفرما با پرسنل کم تجربه یا بی تجربه و شــکایات اداره کــار می باشــدکه در قــرارداد فی مــابین وجـــود نــدارد. *نکــته قال توجه دیتـگر در صورتی که کارفرما با پرسنل معرفی شده مشکل داشته باشد موسسه اقدام به اعزام نیروی جایگزین می نماید.

نظرات شما

You must be logged in to post a comment.